Welkom!

Welkom op de website van de Christelijke Basisschool Votum Nostrum. Op deze site vindt u informatie over onze school en laten we zien waar we met de kinderen mee bezig zijn. De nieuwsitems houden u op de hoogte voor wat betreft de laatste nieuwsberichten terwijl de nieuwsbrieven u diepgaander informatie geven over de gang van zaken op school.

Samen (kinderen, ouders en team) werken we aan een school waar we met plezier naar toe gaan en waar we binnen een fijne sfeer ons kunnen ontwikkelen. Werkt en leert u mee?

Hartelijke groet, 
Team CBS Votum Nostrum

Christelijk Onderwijs in de gemeente Opsterland

Momenteel zijn er in de gemeente Opsterland acht prot. chr. basisscholen. Hoewel de scholen allen geheel zelfstandig opereren met ieder een eigen bestuur, met eigen financiën en verantwoordelijkheden zijn er toch onderling veel overeenkomsten. Dat komt mede door regelmatig overleg en veelvuldige samenwerking, waarvan ook de activiteiten van de Scholenbond getuigen. De volgende uitgangspunten gelden derhalve voor elke school afzonderlijk, als wel voor het totaal van chr. basisscholen in de gemeente:
 
Het wezen van de Christelijke school ligt niet enkel en alleen in het feit, dat er in die school een Bijbel is en dat men daarvan op de hoogte is, maar ook dat de leerlingen geleerd wordt de waarden en normen uit de Bijbel te verstaan en er naar trachten te leven. De Bijbel dus als leesboek en leefboek. Geen boek tussen andere boeken, maar het Boek der boeken. Onderwijzen en onderwezen worden, om te leren leven uit dat boek.
 
Dat betekent voor de leerling dat getracht zal worden hem/haar recht te doen in zijn/haar totale ontplooiing en ontwikkeling. Wij denken daarbij aan specifiek-pedagogische begeleiding bij leer- en/of gedragsproblemen. Naast onderwijs gericht op de ontwikkeling van verstandelijke vermogens willen wij ons ook richten op de harmonieuze ontwikkeling van elke individuele leerling en daarbij rekening houden met al zijn/haar gaven van hoofd, hart en handen.
 
Dat betekent voor de leerkracht dat hij/zij zich op zijn/haar terrein persoonlijk door de Bijbel weet aangesproken. De leerkracht zal trachten dit te vertalen in de dagelijkse werkzaamheden en op alle vakgebieden waarvoor de school zorg draagt. Mede hierdoor zal de leerkracht solidair dienen te zijn met de zwakkere in de school, met de naaste.
 
Dat betekent voor de leerstof dat het meer gaat om "zijn" dan "hebben", meer "geven" dan "nemen", meer "dienen" dan "verdienen", meer "vertellen" dan "tellen". Met andere woorden: de leerstof wordt samengesteld en aangeboden vanuit een Christelijke optiek. In samenwerking met ouders, bestuur, m.r. en personeel kan de keuze en de invulling van de leerstof bepaald worden.
Het team zoekt daarna naar de methode die daar in ons onderwijssysteem het best bij past.
 
Dat betekent voor de school in haar geheel dat zowel leerling als leerkracht, ouder als bestuurslid, dat elk lid van de schoolgemeenschap, zorg draagt, meeleeft en omziet naar de ander, zijn naaste. Vanuit de zorg voor de naaste kan het onderwijs op de Christelijke school gestalte en inhoud krijgen.
Dat betekent voor de samenleving dat Christelijk onderwijs wil trachten een heenwijs te geven naar de Schepper en Heiland van het leven en tevens wil heenwijzen naar gerechtigheid op aarde.

Onderwijs, Christelijk Onderwijs is nooit waarden-vrij

Mensen geven inhoud en richting aan onderwijs. Bij het Christelijk onderwijs zijn de ouders zeer betrokken. Christelijke scholen worden bestuurd door de ouders. Zij bepalen, samen met het team, de inhoud, vorm en richting van het onderwijs.